Grafická data připravená v bodě 4., jsou předložena zákazníkovi ke konečné závazné korektuře obsahu a grafické podoby. Při této korektuře by měl zákazník zkontrolovat celkovou podobu své zakázky, zejména: zda jsou všechny uvedené texty, adresy a ostatní údaje správné a úplné, zda odpovídá celková podoba a barevnost požadavkům, zda je zakázka kompletní a strany u knih či časopisů jsou ve správném pořadí?

Tato korektura může probíhat osobně, kdy je předložen náhled na monitoru, případně vytištěná barevná maketa prezentace, nebo elektronicky, kdy je zákazníkovi odeslán ke schválení PDF soubor. V odůvodněných případech, nebo v závislosti na náročnosti zakázky může být zákazníkovi předložen také certifikovaný barevný nátisk, chemický nebo digitální. Tato data, nebo maketa odpovídají obsahově a graficky výslednému tisku, ale nemusí být ve skutečné velikosti, případně na požadovaném typu papíru.

Zákazník po kontrole kompletnosti, obsahové a grafické správnosti zákázky schvaluje její předání do tisku. Toto potvrzuje svým podpisem zakázkového listu.

Bližší informace o korekturách tiskové zakázky naleznete na strankách "Služby DTP studia".