Tištěný propagační materiál představuje zpravidla kombinaci textu, rastrové (fotografie ...) a vektorové (logotyp ...) grafiky. Úkolem grafického studia je zpracovat tyto data do uceleného grafického návrhu, který bude korespondovat s představou zákazníka.

Obsahovou část grafického návrhu představují nejčastěji textové údaje, dodávané zákazníkem v digitální podobě. Zákazník odpovídá za úplnost a obsahovou správnost předaných údajů. Grafické studio může zajistit případné překlady do cizích jazyků, pokud jsou požadovány.

Obrazová data (fotografie) mohou být dodány zákazníkem, pokud jsou k dispozici a jsou v odpovídající kvalitě. Pokud tyto podklady kvalitativně nevyhovují, případně zákazník nemá k dispozici obrázky, které si přeje publikovat ve své prezentaci, zajistí digitální fotografie ve spolupráci se zákazníkem grafické studio.

Vektorová data a ilustrace představují zejména logotyp společnosti, firemní slogan, apod. Tyto údaje jsou zpravidla vázany pravidly Corporate Identity a měly by být dodány zákazníkem v přesně definované podobě, formátu a barevnosti, jak je dané společnosti předepisuje její manuál CI.

Bližší informace o jednotlivých druzích digitálních dat, jejich vhodnosti či nevhodnosti, a možných problémech při jejich pořizování naleznete na strankách technické podpory.