Ukázka z portfolia:

IV Nakladatelství, s.r.o. Tento odkaz vede do externi site

Projekt European Police Association-CZ Tento odkaz vede do externi site "Omalovánky Děti v silničním provozu"

IV Nakladatelstvi, s.r.o.

Použité technologie: grafické zpracování a sazba, ofsetový tisk, vazba V1

Další foto: 1 2 3 4 5 6

Smluvní podmínky společnosti

 

Definice pojmů:

Studio Graphic Live spol. s r.o. (dále jen "studio"), je právnická osoba, kterou vůči zákazníkům a třetím stranám zastupuje jednatel společnosti, nebo jím pověřená osoba. Studio zpracovává zakázky na základě objednávky zákazníka.

Zadavatel zakázky (dále jen "zákazník") je fyzická nebo právnická osoba, která zadává studiu předmět zakázky ke zpracování.

Třetí strana jsou fyzické nebo právnické osoby, které se subdodavatelsky podílejí na zpracování zakázek studia. Studio odpovídá za kvalitu a provedení subdodávky.

Zakázkou se rozumí činnost studia a jeho subdodavatelů, vykonávaná na základě objednávky zákazníka, v daném termínu a za dohodnutou cenu. Tato objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, jako jsou množství, cena, termín dodání a ostatní specifikace nutné ke zhotovení zakázky. Dále musí obsahovat kontaktní a fakturační údaje zákazníka. Podpisem na objednávce zákazník stvrzuje, že je oprávněn k zadání zakázky, případně k zastupování společnosti, pokud je tato právnickou osobou. Ústní jednání se považují za nesjednaná.

Studio po ukončení a předání zakázky vystaví daňový doklad dle objednávky a dodacího listu zakázky. Služby a zboží dodané na základě dodacího listu jsou majetkem studia až do úplného uhrazení faktury. Při nedodržení termínu splatnosti bude účtováno smluvní penále ve výši 0,05% z celkové fakturovanéčástky bez DPH za každý den prodlení. Veškeré další kroky se řídí Obchodním zákoníkem a platnými zákony ČR.

Za autorská práva na dodané podklady k zakázce ručí zákazník, případně dodavatel těchto podkladů. Autorská práva na podklady pořízené studiem zůstávají majetkem studia, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Autorská práva na grafické návrhy a grafické zpracování zakázky jsou majetkem studia.

Studio si stanovuje právo členit zákazníky do jednotlivých skupin dle priority zakázky, rámcových smluv, třetích stran, cenové politiky a platební morálky.

Tyto skupiny jsou:

  • zákazník s první zakázkou
  • zákazník s další zakázkou (zakázkami)
  • smluvní zákazník
  • zákazník produkčních agentur
  • zákazník tiskárny VanDruck Sedlčany Odkaz do externi site ...,

 

Zákazník s první zakázkou: veškerá činnost studia probíhá na základě písemné objednávky a veškeré kroky a termíny při zpracování zakázky včetně souhlasu s tiskem jsou písemně potvrzeny zákazníkem. Platba za zakázku probíhá hotově při jejím předání, nebo zálohově na základě smlouvy a vystaveného dokladu.

Zákazník s další zakázkou: činnost studia probíhá na základě objednávky, která může být i v elektronické podobě. Zpracování zakázky a korektury mohou probíhat osobně nebo elektronicky. Po převzetí zakázky studio vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 10 dnů, popřípadě dle dohody. Na zakázky do 100 000 CZK není vyžadována záloha, na zakázky o cenì vyšší než 100 000 CZK je požadována záloha v dohodnuté výši na základě zálohového daňového dokladu (min. 50% z celkové ceny bez DPH). Zákazníkovi může být odmítnuto přijetí a zpracování další objednávky (objednávek), pokud nebudou plně uhrazeny předchozí zakázky.

Smluvní zákazník: pracovní vztahy probíhají na základě rámcové smlouvy nebo smlouvy vyplývající z grantů a státních zakázek. Veškeré činnosti, termíny, odpovědné osoby a platební podmínky jsou stanoveny smlouvou.

Zákazník produkčních agentur: zakázky zpracovávané pro klienty produkčních agentur jsou prováděny výhradně s těmito agenturami a jejich odpovědnými pracovníky. Smluvní vztah je uzavírán mezi studiem a agenturou. Pokud agentura potvrdí souhlas s provedením zakázky a převezme ji a konečný zákazník bude mít výhrady, je odpovědnost výhradně záležitostí agentury a jejího smluvního vztahu s koncovým zákazníkem. Platební podmínky jsou shodné jako u zákazníka s další zakázkou.

Zákazník tiskárny Vandruck Sedlčany: práce prováděné pro zákazníka uvedené tiskárny jsou řešeny přímo se zákazníkem, až do jeho potvrzení správnosti zakázky a souhlasu s tiskem. Převzetí zhotovené zakázky a její úhrada včetně prací studia je výhradní záležitostí mezi zákazníkem a tiskárnou. Studio může zajistit dopravu zakázky dle podmínek uvedených v ostatních službách.

 

Obecná ustanovení:

  • Studio se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech s nimiž přijde při zpracování zakázky do styku a to i po skončení smluvního vztahu.
  • Studio si vyhrazuje právo prezentovat zhotovenou zakázku jako referenční produkt své činnosti, pokud nebude smluvně stanoveno jinak.
  • Studio se zavazuje, že nepoužije žádné podklady dodané zákazníkem pro zpracování zakázky jiného zákazníka. Nevyžádané podklady se nevracejí.
  • Studio nenese odpovědnost za zpoždění nebo poškození zakázky nebo předaných podkladů při událostech způsobených vyšší mocí.

Veškeré další smluvní a právní vztahy se řídí platnými zákonnými ustanoveními České republiky.